-3,600,000 
17,950,000  14,350,000 
-5,625,000 
22,500,000  16,875,000 
-555,000 
5,755,000  5,200,000 
-1,440,000 
7,000,000  5,560,000 
-2,000,000 
8,000,000  6,000,000 
-110,000 
5,500,000  5,390,000 
-3,300,000 
8,500,000  5,200,000 
-500,000 
5,800,000  5,300,000 
-5,875,000 
23,500,000  17,625,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất