-4,970,000 
19,880,000  14,910,000 
-4,180,000 
19,680,000  15,500,000 
-1,230,000 
2,600,000  1,370,000 

Hiển thị 89–110 trong 119 kết quả